ZÁSADY A PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI ABBOTT LABORATORIES SLOVAKIA S.R.O.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dátum účinnosti týchto zásad ochrany osobných údajov: 24. 5. 2018

ČO SA ROZUMIE „OSOBNÝM ÚDAJOM” PODĽA TÝCHTO PODMIENOK?

"Osobný údaj" znamená údaj, fotografiu, záznam či akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len "dotknutej osoby"). Ide o akýkoľvek údaj, ktorý Vás identifikuje alebo sa môže použiť na Vašu identifikáciu, a ktorý je poskytnutý alebo získaný prostredníctvom webových stránok Abbott. Medzi osobné údaje patria okrem iného Vaše meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa a Vaše telefónne číslo.

AKÝM SPÔSOBOM ZÍSKAVA SPOLOČNOSŤ ABBOTT ÚDAJE ONLINE?

Spoločnosť Abbott získava informácie dvoma spôsobmi:

 • Osobné údaje, ktoré poskytnete Vy:
  Spoločnosť Abbott získava  všetky osobné údaje, ktoré zadáte do kolónok pre údaje na webových stránkach Abbott. Môžete napríklad uviesť svoje meno, priezvisko, poštovú adresu, e-mailovú adresu alebo iné  údaje, aby ste získali informácie o rôznych predmetoch, zaregistrovali sa pre programy spoločnosti Abbott, kontaktovali zákaznícky servis spoločnosti Abbott alebo odpovedali na prieskum spoločnosti Abbott. Na ochranu svojho súkromia by ste nemali spoločnosti Abbott poskytnúť žiadne údaje, ktoré nie sú vyžadované.  Spoločnosť Abbott môže získané  osobné údaje využiť aj na iné účely, ktoré budú zlučiteľné s pôvodnými účelmi alebo nad rámec spracúvania nutného na využitie danej funkcie alebo nevyhnutného na uzavretie a plnenie zmluvy pri splnení podmienok uvedených v danej aplikácii alebo za podmienky, že spoločnosť Abbott získa Váš dobrovoľný súhlas, ak taký právne predpisy na ochranu osobných údajov  vyžadujú.
 • Pasívne zhromažďovanie osobne neidentifikovateľných informácií
  Webové stránky Abbott môžu zhromažďovať informácie o Vašich návštevách týchto stránok bez toho, aby ste tieto informácie aktívne poskytli. Osobne neidentifikovateľné informácie môžu byť zhromažďované pomocou rôznych technológií, napríklad súborov cookies alebo webových majákov. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka uloží na harddisk Vášho počítača. Webové majáky (nazývané aj súbory GIF, pixely alebo internetové tagy) pomáhajú spoločnosti Abbott rozpoznať súbory cookies na vašom prehliadači. Váš internetový prehliadač automaticky odošle na webové stránky Abbott niektoré z týchto osobne neidentifikovateľných informácií, napríklad URL stránky, ktorú ste práve navštívili, a verziu prehliadača, s ktorou pracuje Váš počítač. Technológie pre pasívne zhromažďovanie informácií napomôžu k ľahšiemu používaniu webových stránok Abbott tým, že umožnia spoločnosti Abbott poskytovať lepšie služby, upraviť stránky podľa preferencií zákazníkov, zhromažďujú štatistiky, analyzujú trendy a iným spôsobom spravujú a skvalitňujú webové stránky Abbott. Určité charakteristiky webových stránok Abbott by bez použitia technológií pre pasívne zhromažďovanie informácií nemuseli fungovať. Informácie zhromaždené týmito technológiami nemôžu byť použité na Vašu identifikáciu bez dodatočných identifikovateľných informácií a spoločnosť Abbott nepripojí k informáciám získaným pomocou uvedených technológií žiadne dodatočné identifikovateľné informácie. Ak chcete obmedziť alebo nepovoliť vyššie uvedené technológie, pozrite sa nižšie na bod: "Ako môžem ovplyvniť spôsob, akým spoločnosť Abbott získava informácie o mojej osobe?".

ZA AKÝCH OKOLNOSTÍ A NA AKÝ ÚČEL MÔŽE SPOLOČNOSŤ ABBOTT ZÍSKAVAŤ A POUŽÍVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE?

Poskytovanie osobných údajov spoločnosti Abbott je vyžadované na splnenie podmienok zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Abbott s cieľom poskytnutia požadovaného produktu alebo služby, alebo na dodržanie právnych predpisov EÚ, ako sú predpisy týkajúce sa produktu alebo bezpečnosti zdravotníckej pomôcky. Neposkytnutie osobných údajov v takýchto prípadoch znamená, že spoločnosť Abbott Vám nemôže poskytnúť požadovaný produkt alebo službu. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať samozrejme aj na základe Vášho predchádzajúceho aktívneho súhlasu, ktorý nám môžete udeliť najmä v prípadoch, keď prejavíte záujem o zasielanie noviniek alebo iných obchodných oznámení. Udelenie takéhoto súhlasu je úplne dobrovoľné a ak nie je výslovne uvedené inak, je spoločnosť Abbott oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje na základe takéhoto súhlasu, pričom máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

AKO MÔŽETE OVPLYVNIŤ SPÔSOB, AKÝM SPOLOČNOSŤ ABBOTT ZÍSKAVA OSOBNÉ ÚDAJE?

Vždy môžete obmedziť  rozsah a kategórie osobných údajov, ktoré spoločnosť Abbott získava o Vašej osobe tým, že sa rozhodnete nezadávať svoje osobné údaje do formulárov alebo kolónok na webových stránkach Abbott. Niektoré naše online služby sú dostupné len vtedy, ak nám poskytnete príslušné osobné údaje. Iné časti webových stránok Abbott sa Vás môžu spýtať, či si prajete poskytnúť súhlas so zaradením do našich kontaktných zoznamov pre ponuky, reklamné akcie a ďalšie služby, ktoré Vás môžu zaujímať.

Môžete tiež dostať otázky týkajúce sa preferencií, ktoré Vám umožnia označiť, že si neželáte, aby webové stránky Abbott používali technológie na zber údajov, napríklad súbory cookies, na „zapamätanie” Vašich osobných údajov, ako je napríklad používateľská identifikácia alebo poštová adresa, pri Vašich ďalších návštevách. Webové stránky Abbott, ktoré tieto technológie používajú, Vám umožňujú nesúhlasiť s použitím týchto technológií. Niektoré internetové prehliadače Vám tiež umožňujú obmedziť alebo zabrániť používaniu vyššie uvedených technológií, ktoré zhromažďujú osobne neidentifikovateľné informácie. Ak bude mať Váš prehliadač použitie súborov cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných súborov cookies zo strany našich serverov.

Môžete tiež zabrániť tomu, aby sa informácie o Vašom prezeraní internetových stránok ukladali do analytických súborov cookies. Upozorňujeme, že využívame služby poskytovateľov analytických súborov cookies uvedených nižšie.

AKÉ MÁTE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

S účinnosťou GDPR sa rozšíril rozsah Vašich práv nad rámec tých, na ktoré sme Vás už skôr upozornili:

 • Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spoločnosť Abbott spracúva.
 • Právo na opravu  akýchkoľvek nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spoločnosť Abbott spracúva..
 • Právo na výmaz, najmä ak Vaše údaje už nie sú potrebné na splnenie účelu spracúvania alebo ste odvolali súhlas s ich spracúvaním, ktoré bolo založené na Vašom súhlase.
 • Právo na obmedzenie spracúvania, najmä ak sú spracúvané neaktuálne alebo inak nesprávne údaje.
 • Právo v niektorých prípadoch a z oprávnených dôvodov namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov.
 • Právo  nepodliehať automatizovanému rozhodovaniu, ktorého cieľom je posúdiť určité osobné aspekty, ktoré sa Vás týkajú, ako sú napríklad analýzy založené na správaní.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov Vám alebo inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, a to v tých prípadoch, keď ste nám poskytli svoje osobné údaje s Vaším súhlasom alebo ako súčasť zmluvy.
 • Právo podať sťažnosť národnému dozornému orgánu na ochranu osobných údajov  . V Slovenskej republike je príslušným dozorným úradom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Právo kedykoľvek odvolať   svoj súhlas   so spracúvaním Vašich osobných údajov, a to v tých prípadoch, keď ste ho spoločnosti Abbott predtým udelili.

KTO MÁ PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM, KTORÉ SA TÝKAJÚ VAŠEJ OSOBY?

Prístup k osobným údajom má obmedzený počet zamestnancov spoločnosti Abbott a sprostredkovateľov podľa nasledujúceho odseku. Našich zamestnancov školíme vo veci dôležitosti ochrany súkromia a spôsobu, ako správne a bezpečne zaobchádzať s údajmi o zákazníkoch a ako ich spracúvať. Spoločnosť Abbott vyžaduje Váš súhlas aj v prípade, že sa registrujete pre program, ktorý sa realizuje v spolupráci s inou spoločnosťou, a táto spoločnosť môže vyžadovať prístup k Vašim osobným údajom. Ďalej spoločnosť Abbott vyžaduje od svojich zmluvných partnerov, aby Vaše osobné údaje udržiavali v tajnosti a používali ich len na plnenie svojich povinností voči spoločnosti Abbott a zaväzuje ich ako tzv. sprostredkovateľov.

POSKYTUJE SPOLOČNOSŤ ABBOTT OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍM STRANÁM ?

Vaše osobné údaje budú spracúvané tretími stranami, ktoré spoločnosť Abbott poverí na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov, , pôjde o obchodných partnerov a dodávateľov. Spoločnosť Abbott vyžaduje od tretích strán, ktoré sú podľa GDPR v právnom postavení sprostredkovateľov , aby zachovávali dôvernosť údajov a používali ich len na plnenie svojich povinností voči spoločnosti Abbott a v súlade s pokynmi spoločnosti Abbott. Spoločnosť Abbott ďalej poskytne Vaše osobné údaje príslušným štátnym orgánom na základe ich oprávnenej žiadosť o poskytnutie informácií alebo v iných prípadoch vyžadovaných právnymi predpismi. Ak dôjde k odovzdaniu osobných údajov tretej strane v prípade akejkoľvek reorganizácie, fúzie, predaja, spoločného podniku, prevodu, transferu alebo inej dispozície spoločnosti Abbott alebo jej časti, aktív alebo akcií (a to aj v súvislosti s akýmkoľvek konkurzným alebo iným konaním ), dôjde k tomuto vždy v súlade s GDPR. Osobné údaje budú poskytnuté aj ďalším subjektom ktorými sú spoločnosti v rámci skupiny Abbott.

PRENÁŠA SPOLOČNOSŤ ABBOTT OSOBNÉ ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN?

Možno budeme musieť odovzdať Vaše osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) do tretích krajín, ktoré neponúkajú rovnakú úroveň ochrany, akú vyžaduje EÚ. S cieľom ochrany Vašich osobných údajov uskutočníme takéto prenosy iba na základe (i) rozhodnutia Európskej komisie podľa ktorého táto krajina zabezpečuje primeranú úroveň ochrany, alebo (ii) ak podliehajú štandardným zmluvným doložkám schváleným EÚ. Upozorňujeme, že spoločnosť Abbott uzavrela zmluvy o prenosoch osobných údajov založené na štandardných zmluvných doložkách EÚ, ktoré umožňujú prenášať Vaše osobné údaje z EHP do tretích krajín, a to vrátane Spojených štátov amerických. Ak sa chcete zoznámiť so znením štandardných zmluvných doložiek EÚ, ktoré používame na prenos Vašich osobných údajov mimo EHP, kontaktujte našu zodpovednú osobu DPO pre EÚ (podrobnosti nižšie).

AKÝM SPÔSOBOM ZAISTÍ SPOLOČNOSŤ ABBOTT BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Spoločnosť Abbott používa primerané organizačné, technické a ďalšie opatrenia na ochranu osobných údajov. Spoločnosť Abbott zaistí každú webovú stránku Abbott, ktorá získava Vaše osobné údaje. Spoločnosť Abbott s ohľadom na povahu siete Internet nemôže úplne zaručiť zachovanie absolútnej bezpečnosti osobných údajov prenášaných prostredníctvom internetu. Pri poskytovaní osobných údajov cez internet Vás vyzývame k opatrnosti.. Keď preto poskytujete svoje osobné údaje na webovú stránku Abbott, zvážte výhody a riziká. Webové stránky Abbott, na ktoré sa vzťahujú tieto podmienky , uvádzajú varovanie, že kedykoľvek použijete odkaz na webovú stránku, ktorú nespravuje spoločnosť Abbott, mali by ste skontrolovať podmienky spracúvania osobných údajov platné pre webovú stránku danej tretej strany predtým, ako poskytnete Vaše osobné údaje.

AKÝM SPÔSOBOM CHRÁNI SPOLOČNOSŤ ABBOTT SÚKROMIE DETÍ?

Spoločnosť Abbott vedome nezískava na webových stránkach Abbott žiadne osobné údaje od detí (za „deti” považujeme osoby mladšie ako 18 rokov). Vedome neumožňujeme deťom objednávať naše výrobky, komunikovať s nami ani používať akékoľvek naše služby online. Ak ste rodičom a zistíte, že nám Vaše dieťa poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás jedným z nižšie uvedených spôsobov a my spolu s Vami danú záležitosť vyriešime.

AKO MÔŽETE OPRAVIŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE ALEBO ICH VYMAZAŤ Z EXISTUJÚCICH ZÁZNAMOV O ZÁKAZNÍKOCH?

S Vašou pomocou bude spoločnosť Abbott udržiavať Vaše osobné údaje aktuálne a správne. Môžete požiadať o odstránenie, opravu alebo zmenu svojich osobných údajov. Svoje žiadosti nám oznámte jedným z nižšie uvedených spôsobov, ako nás kontaktovať.

AKO DLHO SPOLOČNOSŤ ABBOTT UCHOVÁVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Uchovávanie – Vaše osobné údaje budú uchovávané tak dlho, kým budú potrebné, aby sme mohli: (i) udržiavať s Vami obchodné vzťahy prostredníctvom našich interných systémov riadenia vzťahov so zákazníkmi, (ii) umožniť Vám prístup a využívanie našich webov a súvisiacich služieb a (iii) odovzdávať Vám vyžiadané marketingové materiály, alebo v súlade s akýmikoľvek právnymi požiadavkami, vrátane tých, ktoré sa týkajú zmluvy alebo produktu alebo bezpečnosti zdravotníckej pomôcky. Ďalšie informácie získate od miestneho zákazníckeho servisu alebo kancelárie zodpovednej osoby DPO pre EÚ na základe nižšie uvedených informácií.

AKO MÔŽETE KONTAKTOVAŤ SPOLOČNOSŤ ABBOTT?

Ak máte otázky týkajúce sa rozsahu, použitia, zmeny alebo vymazania osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, alebo ak si prajete odvolať svoj  súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti Abbott, kontaktujte nás kliknutím na odkaz „Kontaktujte nás” na webovej stránke Abbott, na ktorej sa práve nachádzate, alebo nám pošlite e-mail na adresu sk.privacy@abbott.com. Môžete tiež zaslať list na nasledujúcu adresu:

Abbott Laboratories Slovakia s. r. o.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Slovenská republika

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania svojich osobných údajov, kontaktujte našu zodpovednú osobu DPO pre EÚ na adrese http://www.eu-dpo.abbott.com/.

Pri komunikácii so spoločnosťou Abbott uvádzajte e-mailovú adresu použitú pri registrácii (ak bola použitá), webovú stránku Abbott, na ktorej ste uviedli osobné údaje, ktorých sa otázka alebo žiadosť týka (napr. Abbott.com atď.), a detailný popis svojej žiadosti. Ak si prajete vymazať, opraviť alebo zmeniť svoje osobné údaje a kontaktujete nás prostredníctvom e-mailu, uveďte do predmetu správy "Žiadosť o vymazanie" alebo "Žiadosť o opravu/zmenu". Na všetky Vaše požiadavky sa maximálne vynasnažíme reagovať čo najskôr.

AKO SA DOZVIETE O PRÍPADNEJ AKTUALIZÁCII PODMIENOK SPOLOČNOSTI ABBOTT?

Ak spoločnosť Abbott zmení spôsob spracúvania osobných údajov, aktualizovaná verzia týchto podmienok bude tieto zmeny obsahovať a my Vás o zmenách budeme informovať aktualizáciou dátumu účinnosti, ktorý je uvedený v úvode podmienok. Bez ujmy na Vašich právach podľa platných právnych predpisov si spoločnosť Abbott vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky , aby došlo k zohľadneniu technologického pokroku, legislatívnych zmien a dobrej obchodnej praxe.

true
accessibility

CHYSTÁTE SA VSTÚPIŤ NA WEBOVÚ LOKALITU SPOLOČNOSTI ABBOTT URČENÚ PRE KONKRÉTNU KRAJINU ALEBO REGIÓN

Upozorňujeme, že webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, je určená pre používateľov v konkrétnej krajine alebo oblasti uvedených na webovej lokalite. V dôsledku toho môžu byť na tejto webovej lokalite uvedené informácie o liekoch, zdravotníckych pomôckach a iných produktoch alebo o použití týchto produktov, ktoré nie sú povolené v iných krajinách alebo oblastiach.

Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na konkrétne rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?

accessibility

CHYSTÁTE SA ODÍSŤ Z WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI ABBOTT NA WEBOVÉ LOKALITY TRETEJ STRANY


Prepojenia, ktoré vás presmerujú z celosvetových webových lokalít spoločnosti Abbott, nemá spoločnosť Abbott pod kontrolou, a preto spoločnosť Abbott nenesie zodpovednosť za obsah žiadnej takejto lokality, ani za ďalšie prepojenia na týchto lokalitách. Spoločnosť Abbott tieto prepojenia uvádza len na zvýšenie vášho pohodlia a uvedenie akéhokoľvek prepojenia neznamená, že spoločnosť Abbott osvedčuje jeho dôveryhodnosť.


Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?