ONLINE PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY

Tieto online podmienky používania upravujú  prístup na webové stránky  spravované spoločnosťou Abbott Laboratories, s.r.o. (ďalej iba  ako „spoločnosť Abbott“), ktoré obsahujú prepojenie na tieto online podmienky používania (spoločne označované ako „webové stránky spoločnosti Abbott“). Tieto online podmienky používania neplatia pre webové stránky spoločnosti Abbott, ktoré neobsahujú prepojenie na tieto online podmienky používania, pre rezidentov USA, ani pre webové stránky tretích osôb prepojenia na ktoré sa prípadne nachádzajú na webových stránkach spoločnosti Abbott. Používanie webových stránok spoločnosti Abbott  podlieha týmto online podmienkam používania a Smernici o ochrane osobných údajov.

Bez toho, aby boli dotknuté základné práva a slobody jednotlivcov v zmysle  právneho poriadku, si spoločnosť Abbott vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto online podmienky používania v nadväznosti na technický pokrok, legislatívne a regulačné zmeny a na osvedčené podnikateľské postupy. Ak spoločnosť Abbott tieto online podmienky používania zmení, v ich aktualizovanej verzii budú príslušné zmeny premietnuté, pričom  návštevníci webových stránok spoločnosti Abbott budú na tieto zmeny upozornený/á prostredníctvom aktualizácie dátumu nadobudnutia účinnosti uvedeného v záhlaví týchto online podmienok používania. Vstupom na webové stránky spoločnosti Abbott alebo ich použitím návštevník webovej stránky spoločnosti Abbott potvrdzujete, že  si aktuálnu verziu týchto online podmienok používania prečítal, porozumel  jej a je ňou viazaný, pričom aktuálnu verziu týchto Online podmienok používania si môže pozrieť pri vstupovaní na webové stránky spoločnosti Abbott. Ak s týmito online podmienkami používania nesúhlasí, alebo ak nie je  s webovými stránkami spoločnosti Abbott spokojný/á, jediným a výhradným opravným prostriedkom pre  je ukončenie používania tejto webovej stránky spoločnosti Abbott.

ODMIETNUTIE ZÁRUK A ZODPOVEDNOSTI

Návštevník webových stránok spoločnosti Abbott týmto potvrdzujete a vyjadrujete svoj súhlas s tým, že:

a. Napriek tomu, že  snahou spoločnosti Abbott  je uvádzať na webových stránkach spoločnosti Abbott informácie o najnovšom vývoji týkajúcom sa jej produktov a služieb ako aj ďalšie informácie o spoločnosti Abbott,  spoločnosť Abbott nezaručujeme presnosť, efektívnosť ani vhodnosť žiadnych informácií uvedených na webových stránkach spoločnosti Abbott. Každý sám preberá plnú zodpovednosť a riziko plynúce z používania webových stránok spoločnosti Abbott. Informácie sú uvádzané „také, aké sú“, pričom môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Spoločnosť Abbott si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať doplnenie, vyradenie alebo úpravy informácií na svojich webových stránkach bez predchádzajúceho upozornenia.

b. Spoločnosť Abbott nedáva vyhlásenia a  záruky žiadneho druhu ani povahy ohľadne informácií resp. obsahu, ktoré sú umiestňované na webových stránkach spoločnosti Abbott. Spoločnosť Abbott týmto odmieta akúkoľvek zodpovednosť a záruky, výslovné aj predpokladané, vyplývajúce zo zákona, zmluvy či na inom podklade, vrátane akýchkoľvek záruk ohľadne predajnosti, vhodnosti na určitý účel, vlastníckeho práva alebo neporušovania práv či právnych predpisov. Spoločnosť Abbott v žiadnom prípade nepreberá zodpovednosť za žiadne škody, bez ohľadu na ich druh alebo povahu, vrátane priamych, nepriamych, osobitných (vrátane ušlého zisku), následných alebo vedľajších škôd, ktoré vzniknú v dôsledku existencie alebo používania webových stránok spoločnosti Abbott a/alebo informácií resp. obsahu na nich umiestnených alebo v súvislosti s nimi, a to bez ohľadu na prípadné predchádzajúce upozornenie spoločnosti Abbott na možnosť vzniku takýchto škôd.

c. Spoločnosť Abbott nepreberá zodpovednosť ani neposkytuje žiadnu záruku ohľadne presnosti, efektívnosti, včasnosti a vhodnosti prípadných informácií alebo obsahu získaných od tretích osôb, vrátane prípadných hyperlinkových odkazov na stránky tretích osôb alebo z nich. Pokiaľ nie je na webových stránkach spoločnosti Abbott uvedené inak, spoločnosť Abbott needituje, necenzuruje ani inak nereguluje žiaden obsah poskytovaný tretími osobami na akomkoľvek informačnom paneli, v chatovacej miestnosti či na inom obdobnom fóre umiestnenom na webových stránkach spoločnosti Abbott. Takéto informácie je nutné  považovať za neoverené a nepotvrdené spoločnosťou Abbott.

d. Webové stránky spoločnosti Abbott môžu obsahovať vyjadrenia týkajúce sa budúcnosti, ktoré vyjadrujú súčasné očakávania spoločnosti Abbott ohľadne budúcich udalostí a podnikateľského vývoja. Tieto vyjadrenia týkajúce sa budúcnosti sú spojené s rizikom a neistotami. Skutočný vývoj alebo výsledky sa môžu značne líšiť od tých, ktoré sú predpokladané, pričom závisia od množstva faktorov, okrem iného od úspešnosti terajších výskumných programov, výsledkov prebiehajúcich alebo budúcich klinických skúšok, prebiehajúcej komerčnej realizácie produktov spoločnosti, schválenia farmaceutických výrobkov regulačnými orgánmi, platnosti a právnej účinnosti patentov spoločnosti, stability jej obchodných vzťahov a od všeobecných ekonomických podmienok. Spoločnosť Abbott má v úmysle webové stránky spoločnosti Abbott pravidelne aktualizovať, ale nepreberá žiadnu povinnosť aktualizácie obsahu.

POUŽÍVANIE

Návštevník webovej stránky spoločnosti Abbott týmto beriete na vedomie, potvrdzujete a vyjadrujete svoj súhlas s tým, že:

a. Použitím webových stránok spoločnosti Abbott sa zaväzuje, že nebude narúšať ani zachytávať  elektronické informácie umiestnené na webových stránkach spoločnosti Abbott alebo na niektorom z jej  serverov. Tiež sa zaväzujete, že sa zdrží akýchkoľvek pokusov o obídenie zabezpečovacích prvkov na webových stránkach spoločnosti Abbott a že sa bude riadiť všetkými platnými právnymi predpismi, priamo vykonateľnými právne záväznými aktami Európskej únie a medzinárodnými zmluvami.

b. Spoločnosti Abbott týmto udeľujete právo na používanie všetkého obsahu, ktorý prípadne nahráte či iným spôsobom prenesiete na webové stránky spoločnosti Abbott v súlade s týmito Online podmienkami používania a so Smernicou o ochrane osobných údajov  spoločnosti Abbott, a to akýmkoľvek spôsobom podľa voľby spoločnosti Abbott, vrátane ich kopírovania, zobrazovania, prehrávania alebo zverejňovania v akomkoľvek formáte, upravovania, zapracúvania do iných materiálov resp. výroby odvodenín na ich základe. V rozsahu, aký príslušný právny  predpis povoľuje, sa návštevník webovej stránky spoločnosti Abbott vzdáva všetkých  práv na obsah, ktorý prípadne nahrá či iným spôsobom prenesie na webové stránky spoločnosti Abbott.

c. Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Abbott a dohody s ňou žiadne prípadné ústne, písomné ani elektronické oznámenie odovzdané spoločnosti Abbott návštevníkom webovej stránky spoločnosti Abbott (ako sú spätná väzba, otázky, vyjadrenia, pripomienky, nápady a pod.) neznamená vznik dôverného vzťahu. Ak niektorá z webových stránok spoločnosti Abbott vyžaduje alebo požaduje poskytnutie takýchto informácií, pričom takéto informácie obsahujú osobné údaje danej osoby (napr. meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu), spoločnosť Abbott ich prevezme, použije a bude uchovávať v súlade so  Smernicou o ochrane osobných údajov. V opačnom prípade sa všetky informácie uvedené v takomto oznámení považujú za nie dôverné a spoločnosť Abbott ich smie voľne rozmnožovať, zverejňovať či použiť na akýkoľvek účel, vrátane výskumu, vývoja, výroby, používania alebo predaja produktov obsahujúcich takéto informácie.  Poskytovateľ informácií  je plne zodpovedný za ich obsah, vrátane ich pravdivosti a presnosti a neporušovania vlastníckych práv či práva na ochranu osobných údajov inej osoby.

OZNAČOVANIE PRODUKTOV

Názvy výrobkov, ich popisy a označenia môžu pochádzať z USA či z inej tretej krajiny, ktorá nie je krajinou  bydliska návštevníka webovej stránky spoločnosti Abbott. Výrobky nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách, prípadne môžu byť dostupné pod inými značkami, s inou silou či s inými indikáciami. Mnohé z uvedených výrobkov sú dostupné len na lekársky predpis prostredníctvom  miestneho odborného zdravotníckeho pracovníka. Pokiaľ nie je uvedené a spoločnosťou Abbott vopred schválené inak, žiaden riaditeľ, zamestnanec, sprostredkovateľ ani zástupca spoločnosti Abbott resp. jej dcérskych či sesterských spoločností sa nepodieľa na poskytovaní lekárskych rád, diagnostiky, liečby či iných zdravotníckych služieb, ktoré by prostredníctvom webových stánok spoločnosti Abbott zakladali vzťah lekár – pacient.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Informácie, dokumenty a súvisiaca grafika, ktoré sú publikované na webových stránkach spoločnosti Abbott („informácie“), sú výlučným majetkom spoločnosti Abbott, s výnimkou informácií poskytnutých tretími osobami na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou Abbott. Povolenie na používanie informácií sa udeľuje pod podmienkou, že (1) na všetkých kópiách sa uvedie toto upozornenie na autorské práva, (2) informácie sa použijú len na informatívne a nekomerčné resp. osobné účely, (3) informácie sa nebudú žiadnym spôsobom upravovať a (4) žiadna grafika dostupná na danej webovej stránke spoločnosti Abbott sa nepoužije oddelene od sprievodného textu. Spoločnosť Abbott nezodpovedá za obsah poskytnutý tretími osobami a pre návštevníka webovej stránky spoločnosti Abbott je zakázané distribuovanie takéhoto materiálu bez súhlasu nositeľa autorských práv na daný materiál. S výnimkou vyššie uvedeného povolenia sa žiadnej osobe neudeľuje žiadne výslovné ani predpokladané právo ani licencia na žiadny patent, ochrannú známku či iné duševné vlastníctvo spoločnosti Abbott.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu  od spoločnosti Abbott nie je povolené použitie žiadnej z jej ochranných známok, obchodných názvov, obchodnej úpravy a výrobkov uvedených na webových stránkach spoločnosti Abbott, s výnimkou ich použitia na označenie výrobkov alebo služieb spoločnosti Abbott.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Spoločnosť Abbott má záujem o online ochranu  súkromia a osobných údajov. Spoločnosť Abbott si je vedomá dôležitosti súkromia pre zákazníkov a návštevníkov webových stránok spoločnosti Abbott. Spracúvanie  osobných údajov o  strany spoločnosti Abbott sa riadi  Smernicou o ochrane osobných údajov, pričom  vstupom na webové stránky spoločnosti Abbott a ich používaním vyjadruje návštevník webovej stránky spoločnosti Abbott svoj súhlas s tým, že  bol oboznámený so  Smernicou o ochrane osobných údajov.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Spoločnosť Abbott nepreberá žiadnu zodpovednosť za materiály, informácie a názory, ktoré sú uvedené resp. umiestnené na webových stránkach spoločnosti Abbott či iným spôsobom sprístupnené prostredníctvom nich. Na tieto materiály, informácie a názory sa môžu návštevníci webovej stránky spoločnosti Abbott opierať výhradne na svojej vlastné riziko. Spoločnosť Abbott odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne v dôsledku použitia webových stránok spoločnosti Abbott alebo ich obsahu.

Webové stránky spoločnosti Abbott, ich obsah, produkty a služby poskytované alebo sprístupňované cez tieto web stránky sa poskytujú „také aké sú“ a „také aké sú k dispozícii“ so všetkými chybami. Spoločnosť Abbott ani jej spoločníci, ich príslušní riaditelia, zamestnanci alebo zástupcovia (ďalej len „osoby príslušné k spoločnosti Abbott“) v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne škody,  bez ohľadu na ich povahu a na právnu teóriu, ktorou sú podložené, ktoré vzniknú na základe toho, že použijete alebo nemôžete použiť webové stránky spoločnosti Abbott, ich obsah, akékoľvek služby poskytované na týchto stránkach alebo dostupné prostredníctvom nich alebo cez akúkoľvek s nimi prepojenú  webstránku, alebo ktoré vzniknú v súvislosti s vyššie uvedeným, vrátane prípadných osobitných, nepriamych, vedľajších, následných škôd, škôd z represívnych alebo exemplárnych postihov, vrátane úrazov osôb, ušlého zisku alebo škôd v dôsledku omeškania, prerušenia poskytovania služby, vírusov, vymazania súborov alebo elektronickej komunikácie, alebo chýb, omylov či iných nepresností na webových stránkach spoločnosti Abbott alebo v ich obsahu, bez ohľadu na prípadnú nedbanlivosť zo strany spoločnosti Abbott a na prípadné predchádzajúce upozornenie spoločnosti Abbott na možnosť vzniku takýchto škôd.

Upozorňujeme, že na webové stránky spoločnosti Abbott sa môžu vzťahovať aj iné odmietnutia záruk a zodpovednosti a iné podmienky.

VŠEOBECNÉ

Týmto návštevník webovej stránky spoločnosti Abbott potvrdzuje, že si tieto  podmienky používania on-line ako aj Smernicu o ochrane osobných údajov prečítal. Webové stránky spoločnosti Abbott boli vytvorené a sú prevádzkované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.