SMERNICA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Táto Smernica o ochrane osobných údajov upravuje pravidlá spracúvania osobných údajov spoločnosťou Abbott Laboratories s.r.o., so sídlom  Karadžičova 8, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 702 958  (ďalej iba ako „spoločnosť Abbott“) ako prevádzkovateľom, ktoré jej poskytnú fyzické osoby  prostredníctvom webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Abbott (ďalej iba ako „webové stránky spoločnosti Abbott“). Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, táto Smernica o ochrane osobných údajov sa neaplikuje  pre osobné údaje získané  od fyzických osôb spoločnosťou Abbott v režime  offline, pre webové stránky spoločnosti Abbott, ktoré neobsahujú prepojenie na túto Smernicu o ochrane osobných údajov, pre rezidentov USA, ani pre webové stránky tretích osôb, prepojenia na ktoré sa prípadne nachádzajú na webových stránkach spoločnosti Abbott. Spracúvanie osobných údajov poskytnutých prostredníctvom webových stránok spoločnosti Abbott  podlieha tejto Smernici o ochrane osobných údajov.

Pred poskytnutím osobných údajov prostredníctvom webových stránok spoločnosti Abbott, prečítajte si, prosím, túto Smernicu o ochrane osobných údajov.

ČO ZNAMENAJÚ „OSOBNÉ ÚDAJE“ V ZMYSLE TEJTO SMERNICE?

„Osobné údaje“ označujú údaje, ktoré identifikujú alebo by sa dali použiť na zistenie  totožnosti fyzickej osoby a ktoré sú poskytované a/alebo získavané  cez webové stránky spoločnosti Abbott. Medzi osobné údaje patrí  meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.

AKO SPOLOČNOSŤ ABBOTT ZÍSKAVA  ÚDAJE ON-LINE?

Spoločnosť Abbott získava údaje vrátane osobných údajov on-line dvomi spôsobmi:

 • Osobné údaje, ktoré poskytujú návštevníci  webových stránok spoločnosti Abbott:

Spoločnosť Abbott získava osobné údaje, ktoré návštevníci webových stránok spoločnosti Abbott vkladajú do údajových polí na webových stránkach spoločnosti Abbott. Môžu napríklad uviesť svoje meno, priezvisko, poštovú adresu, e-mailovú adresu a/alebo iné údaje vrátane osobných údajov, aby  získali informácie o rôznych otázkach, zaregistrovali sa pre účely programov spoločnosti Abbott, obrátili sa na zákaznícky servis spoločnosti Abbott alebo odpovedali v jej prieskumoch.

 • Pasívny zber neosobných údajov:

Webové stránky spoločnosti Abbott môžu zberať informácie  návštevách na webových stránkach spoločnosti Abbott bez toho, aby návštevníci  takéto informácie aktívne poskytli. Neosobné údaje sa môžu zberať pomocou rôznych technológií, ako cookies“ a „web beacons“. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka prenáša na pevný disk  počítača návštevníka. Prvky web beacon (tiež označované ako „GIF súbory“, „pixely“ alebo „internetové tagy“) pomáhajú spoločnosti Abbott rozpoznať jedinečný súbor cookies v prehliadači návštevníka. Internetový prehliadač návštevníka automaticky prenáša na webové stránky spoločnosti Abbott niektoré neosobné údaje, ako sú URL práve navštívenej webovej stránky a verzia prehliadača, ktorú  počítač návštevníka používa. Technológie pasívneho zberu údajov môžu uľahčiť návštevníkovi používanie webových stránok spoločnosti Abbott tým, že umožnia spoločnosti Abbott poskytovať lepšie služby, upravovať webové stránky spoločnosti Abbott podľa preferencií spotrebiteľov, zostavovať štatistiky, analyzovať trendy a inak webové stránky spoločnosti Abbott spravovať a zlepšovať. Niektoré funkcie webových stránok spoločnosti Abbott by bez technológií pasívneho zberu údajov nepracovali. Informácie zhromaždené týmito technológiami sa nedajú použiť na zistenie totožnosti  návštevníka bez ďalších osobných údajov, pričom spoločnosť Abbott nekombinuje takéto doplňujúce osobné údaje s údajmi zberanými prostredníctvom týchto sledovacích technológií. Ak chce návštevník obmedziť alebo zablokovať sledovacie technológie  je nutné postupovať v zmysle pokynov uvedených  nižšie v časti : „Aké sú  možnosti z hľadiska spôsobu získavania  a používania  osobných údajov spoločnosťou Abbott?“.

ZA AKÝCH OKOLNOSTÍ A NA AKÝ ÚČEL SPOLOČNOSŤ ABBOTT ZÍSKAVA  A POUŽIJE OSOBNÉ ÚDAJE?

Spoločnosť Abbott získava a použije osobné údaje, ktoré jej poskytnú návštevníci (dotknuté osoby)  cez webové stránky spoločnosti Abbott, na zodpovedanie ich otázok a na to, aby  im poskytla efektívny zákaznícky servis. Keď uvedú svoje osobné údaje vo formulári resp. v údajovom poli na webovej stránke spoločnosti Abbott, spoločnosť Abbott môže použiť určité identifikačné technológie, ktoré stránke umožnia „zapamätať si“  osobné preferencie návštevníkov, ako sú časti webovej stránky Abbott, ktoré často navštevujú, prípadne ak sa návštevník rozhodnete, aj  identifikátor používateľa.  Osobné údaje návštevníkov použije spoločnosť Abbott len na svoje obchodné aktivity  napríklad, aby  ponúkla návštevníkom možnosť zasielania oznámení o výrobkoch a službách spoločnosti Abbott, vyzvala ich k účasti na prieskumoch o výrobkoch spoločnosti Abbott prípadne, aby  návštevníkov informovala o špeciálnych propagačných akciách, za podmienky udelenia  súhlasu návštevníkov k spracúvania ich osobných údajov na tieto účely.

VYKONÁVA SPOLOČNOSŤ ABBOTT KONSOLIDÁCIU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Spoločnosť Abbott môže vykonávať konsolidáciu osobných údajov návštevníkov, ktorí používajú webové stránky spoločnosti Abbott. Okrem toho môže konsolidovať  osobné údaje v neidentifikovanej  podobe (súhrnné/anonymné údaje), čo pomáha zlepšovať dizajn webových stránok spoločnosti Abbott a jej produktov, skvalitňovať  výskumné aktivity a zabezpečovať iné obchodné funkcie.

AKÉ SÚ MOJE MOŽNOSTI Z HĽADISKA SPÔSOBU ZÍSKAVANIA A POUŽÍVANIA MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU ABBOTT?

Návštevník webovej stránky Abbott má možnosť obmedziť rozsah aj kategórie osobných údajov, ktoré spoločnosť Abbott o nej získa a to tak, že sa rozhodnete neuviesť svoje osobné údaje vo formulároch a údajových poliach na webových stránkach spoločnosti Abbott. Niektoré z  on-line služieb spoločnosti Abbott môže spoločnosť Abbott poskytnúť len vtedy, ak jej návštevník  poskytnete príslušné osobné údaje v požadovanom rozsahu. Iné časti webových stránok spoločnosti Abbott  môžu požiadať o súhlas so zaradením do  zoznamu kontaktov na účely informovania o ponukách, propagačných akciách a o ďalších službách, ktoré by návštevníka mohli zaujímať.

Návštevníkovi webovej stránky spoločnosti Abbott tiež  môžu byť predložené otázky resp. oznamovacie políčka týkajúce sa jeho preferencií, kde bude  mať možnosť uviesť, že si neželá, aby webové stránky spoločnosti Abbott používali sledovacie technológie, ako napr. cookies, na „zapamätanie si“  osobných údajov, ako sú identifikátory používateľa alebo mailové adresy, pri spätných návštevách. Avšak webové stránky spoločnosti Abbott, ktoré používajú sledovacie technológie na zber neosobných údajov, vo všeobecnosti nedajú možnosť zablokovať sledovacie technológie. Niektoré internetové prehliadače umožnia návštevníkovi webovej stránky spoločnosti Abbott obmedziť alebo zablokovať používanie sledovacích technológií, ktoré získavajú neosobné údaje.

KTO BUDE MAŤ PRÍSTUP K MOJIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

K osobným údajom má prístup obmedzený počet zamestnancov spoločnosti Abbott a tretie osoby,  s ktorými spoločnosť Abbott  bude realizovať  spoločné programy, s ktorými má spoločnosť Abbott uzatvorené zmluvy na výkon obchodných činností pre spoločnosť Abbott. Zamestnanci spoločnosti Abbott sú poučení o dôležitosti ochrany osobných údajov a o tom, ako majú nakladať s údajmi návštevníkom webových stránok spoločnosti Abbott ako aj zákazníkov a spravovať ich správnym a bezpečným spôsobom. Spoločnosť Abbott zároveň uplatňuje prax vyžiadania  súhlasu k spracúvaniu osobných údajov, ak sa návštevník prihlási  do programu realizovaného s inou spoločnosťou, ktorá môže vyžadovať prístup k  poskytnutým osobným údajom. Okrem toho je postup spoločnosti Abbott taký, že požaduje od svojich dodávateľov, aby osobné údaje návštevníkov webových stránok spoločnosti Abbott a ktoré mu im boli poskytnuté  používali  len na vykonávanie činností pre spoločnosť Abbott.

POSKYTUJE SPOLOČNOSŤ ABBOTT INFORMÁCIE TRETÍM STRANÁM?

Pokiaľ nie je v tejto časti uvedené inak, spoločnosť Abbott nebude poskytovať  získané osobné údaje tretím stranám bez toho, aby  mali návštevníci webovej stránky spoločnosti Abbott mali možnosť vopred sa vyjadriť, či súhlasia  s ich poskytnutím. Spoločnosť Abbott si ďalej vyhradzuje právo poskytnúť  osobné údaje návštevníka webovej stránky spoločnosti Abbott v odozve na oprávnené žiadosti o poskytnutie informácií od orgánov štátnej správy a v prípadoch, kde to vyžaduje zákon. V prípade, že spoločnosť Abbott predá niektorú zo svojich skupín výrobkov alebo divízií, spoločnosť Abbott poskytne získané osobné údaje kupujúcemu len na základe  súhlasu fyzickej osoby, pokiaľ ho zákon vyžaduje, aby  mohol kupujúci naďalej poskytovať informácie a služby.

AKO SPOLOČNOSŤ ABBOTT CHRÁNI OSOBNÉ ÚDAJE?

Obvyklou metódou spoločnosti Abbott je, že  webová stránka spoločnosti Abbott, ktorá získava  osobné údaje, je zabezpečená.

Osobné údaje uchádzača o zamestnanie spoločnosť Abbott nezverejňuje.

AKO CHRÁNI SPOLOČNOSŤ ABBOTT SÚKROMIE DETÍ?

Spoločnosť Abbott na svojich webových stránkach  nezískava ani nepoužíva žiadne osobné údaje od detí (za deti sa považujú neplnoleté osoby vo veku do 18 rokov). Spoločnosť Abbott vedome deťom neumožňujeme, aby si objednali jej výrobky, komunikovali s ňou, alebo používali ktorékoľvek z jej  on-line služieb. Ak  rodič  zistí, že  jeho dieťa poskytlo osobné údaje, má možnosť kontaktovať  spoločnosť Abbott niektorým z nižšie uvedených spôsobov, spoločnosť Abbott  bude  spolupracovať s rodičom na výmaze osobných údajov dieťaťa.

AKO MÔŽEM OSOBNÉ ÚDAJE OPRAVIŤ ALEBO ICH VYMAZAŤ Z AKTUÁLNYCH ZÁZNAMOV O ZÁKAZNÍKOCH?

S  pomocou  návštevníka webovej stránky spoločnosti Abbott bude spoločnosť Abbott zachovávať presnosť a aktuálnosť  poskytnutých osobných údajov. Návštevník webovej stránky spoločnosti Abbott, ktorý poskytol osobné údaje má možnosť požiadať o vymazanie, doplnenie, zmenu alebo opravu svojich osobných údajov a to kontaktovaním  niektorým z nižšie uvedených spôsobov.

AKO DLHO BUDE SPOLOČNOSŤ ABBOTT UCHOVÁVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE?

Vo všeobecnosti bude spoločnosť Abbott uchovávať vaše osobné údaje len dovtedy, kým sú potrebné na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, s prihliadnutím na príslušné lehoty uchovávania údajov, ktoré spoločnosti Abbott ukladá príslušný právny poriadok.

DO KTORÝCH TRETÍCH KRAJÍN PREDPOKLADÁ SPOLOČNOSŤ ABBOTT PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Abbott uskutoční prenos získaných osobných údajov do tretích krajín, ktorými budú  členské štáty EÚ a EHP, tretie krajiny , ktoré na základe rozhodnutia Európskej komisie poskytujú primerané úroveň ochrany osobných údajov ako aj krajiny, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Pri prenose osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, spoločnosť Abbott prijme primerané záruky ochrany súkromia a základných práv a slobôd jednotlivcov a výkonu príslušných práv;

AKO SA MÔŽEM SKONTAKTOVAŤ SO SPOLOČNOSŤOU ABBOTT?

Ak má návštevník webovej stránky spoločnosti Abbott otázky týkajúce sa rozsahu, používania, zmeny, doplnenia alebo vymazania osobných údajov, ktoré  poskytol, alebo chcete zrušiť ďalšie zasielanie oznámení od spoločnosti Abbott alebo jej konkrétneho programu, skontaktuje kliknutím na prepojenie „Kontaktujte nás“ na webovej stránke spoločnosti Abbott, ktorú  navštívil, prostredníctvom emailu na info@abbott.sk alebo  môže poslať list na nasledujúcu adresu:

Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.
Karadžičova 8
821 02 Bratislava
Slovakia

Vo všetkých oznámeniach spoločnosti Abbott uvedie svoju e-mailovú adresu, ktorú  použil pri registrácii (ak sa na vás vzťahuje), adresu webovej stránky Abbott, cez ktorú  poskytol svoje osobné údaje, ktorých sa jeho otázky či obavy týkajú (napr. abbott.com a pod.) a podrobné vysvetlenie svojej žiadosti. Ak chce svoje osobné údaje vymazať, zmeniť, doplniť alebo opraviť, kontaktuje spoločnosť Abbott prostredníctvom e-mailu, uvedením v predmete svojho e-mailu „Žiadosť o vymazanie“ alebo „Žiadosť o zmenu/doplnenie/opravu" (podľa toho, čo sa hodí). Spoločnosť Abbott vynaloží maximálne úsilie, aby  na všetky opodstatnené požiadavky včas reagovala.

AKO SA DOZVIETE ŽE SPOLOČNOSŤ ABBOTT AKTUALIZOVALA TÚTO SMERNICU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Ak spoločnosť Abbott zmení svoje pokyny pre ochranu osobných údajov, aktualizovaná verzia tejto Smernice ochrany údajov bude tieto zmeny odrážať, pričom návštevník webovej stránky Abbott bude na tieto zmeny upozornený/á prostredníctvom aktualizácie dátumu nadobudnutia účinnosti uvedeného v záhlaví tejto Smernice o ochrane osobných údajov. Bez toho, aby boli dotknuté  práva návštevníka webovej stránky spoločnosti Abbott v zmysle príslušného právneho poriadku, si spoločnosť Abbott vyhradzuje právo meniť a dopĺňať túto Smernicu o ochrane osobných údajov v nadväznosti na technický pokrok, legislatívne a regulačné zmeny a na osvedčené podnikateľské postupy.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

Návštevník webovej stránky spoločnosti Abbott, ktorý poskytne spoločnosti Abbott svoje osobné údaje je ako dotknutá osoba oprávnený na základe písomnej žiadosti od spoločnosti Abbott ako prevádzkovateľa vyžadovať najmä:

• potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti Abbott ako prevádzkovateľa,
• opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• likvidáciu svojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
• likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Pre osoby so sídlom v EHP:Od 25. mája 2018 je v platnosti všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov ("GDPR"). Nariadenie GDPR mení a upravuje práva, ktoré máte vo vzťahu k svojim osobným údajom, ako aj postupy, ktoré môžu a musia vykonávať spoločnosti, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje. Nariadenie tiež vyžaduje, aby sme vám okrem už prijatých informácií poskytli nasledujúce informácie: Toto doplňujúce oznámenie nahrádza všetky informácie, ktoré sme vám už poskytli.

ĎALŠIE PRÁVA

Nariadenie GDPR zavádza nové a rozšírené práva vo vzťahu k vašim osobným údajom, a to nad rámec tých, na ktoré sme vás už upozornili. Ide o tieto práva:

 • Právo na opravu alebo vymazanie všetkých nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré o vás spoločnosť Abbott eviduje.
 • Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás spoločnosť Abbott eviduje.
 • Právo v určitých prípadoch z legitímnych dôvodov namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov.
 • Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania s cieľom posúdiť isté osobné aspekty týkajúce sa vašej osoby, ako je napríklad analytika založená na správaní. Ak sa uvádza, že sa používajú súbory cookies, tak viac informácií o tom, ako si uplatniť toto právo, nájdete v časti oznámenia o ochrane osobných údajov, ktoré sa týka súborov cookies.
 • Právo na prenosnosť daných osobných údajov inej osobe, alebo ak to dokážeme po technickej stránke zabezpečiť, inej spoločnosti, ak ste nám poskytli svoje osobné údaje so svojím súhlasom alebo ako súčasť zmluvy.
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu údajov vo vašom štáte alebo dostať odškodnenie za škodu, ktorú utrpíte.
 • Ak ste spoločnosti Abbott poskytli súhlas so spracúvaním osobných údajov, právo stiahnuť takýto súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov spoločnosťou Abbott bez toho, aby ste v dôsledku toho utrpeli nejakú ujmu.

ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ POTREBUJETE POZNAŤ

 • Medzinárodné prenosy – Vaše osobné údaje prenášame mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ("EHP") do tretích štátov, ktoré neponúkajú rovnakú mieru ochrany, ako vyžaduje EHP. V záujme zabezpečenia vašich osobných údajov budeme takéto prenosy vykonávať len na základe (i) rozhodnutia Európskej komisie, ktoré to povolí, alebo (ii) na základe štandardných zmluvných doložiek schválených EÚ. Spoločnosť Abbott uzatvorila dohody o prenose údajov založené na štandardných zmluvných doložkách EÚ s cieľom prenášať vaše osobné údaje z EHP do tretích štátov vrátane Spojených štátov amerických. Ak chcete mať prístup k štandardným zmluvným doložkám EÚ, ktoré používame na vývoz vašich osobných údajov z EHP, alebo získať ich kópiu, obráťte sa na našu zodpovednú osobu pre EÚ (kontaktné údaje sú uvedené nižšie).
 • Uchovávanie – Vaše osobné údaje sa budú uchovávať, pokým to bude potrebné v záujme toho, aby sme vám poskytovali (i) vami požadovanú službu alebo produkt spoločnosti Abbott a/alebo (ii) prístup k našim webovým lokalitám a službám. Ako ďalšia možnosť sa vaše osobné údaje budú uchovávať dovtedy, pokým ich budeme potrebovať na to, aby sme dokázali reagovať na vaše otázky alebo obavy v súlade so zákonnými požiadavkami vrátane otázok a obáv týkajúcich sa bezpečnosti produktu alebo zdravotníckej pomôcky. So žiadosťou o ďalšie informácie sa obráťte na miestne oddelenie starostlivosti o zákazníkov alebo kanceláriu zodpovednej osoby pre EÚ pomocou kontaktných údajov nižšie.
 • Prečo potrebujeme vaše údaje – Osobné údaje sa spoločnosti Abbott musia poskytovať na účely plnenia podmienok zmluvy, ktorú ste s ňou uzavreli, aby sme vám mohli poskytnúť požadovaný produkt alebo službu, ako aj v záujme dodržiavania miestnych zákonov, napríklad zákonov, ktoré sa týkajú bezpečnosti produktu alebo zdravotníckej pomôcky. Ak nám takéto osobné údaje neposkytnete, spoločnosť Abbott vám nebude môcť vami požadovaný produkt alebo službu poskytnúť.
 • Starostlivosť o zákazníkov, otázky a problémy – Použite štandardne odporúčané kanály spoločnosti Abbott.

Zodpovedná osoba – Ak máte akékoľvek otázky o spracúvaní svojich osobných údajov, obráťte sa na našu zodpovednú osobu pre EÚ na e-mailovej adrese EU-DPO@abbott.com

 • share ZDIEĽAŤ
 • print TLAČIŤ
 • download PREVZIAŤ
true
accessibility

CHYSTÁTE SA VSTÚPIŤ NA WEBOVÚ LOKALITU SPOLOČNOSTI ABBOTT URČENÚ PRE KONKRÉTNU KRAJINU ALEBO REGIÓN

Upozorňujeme, že webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, je určená pre používateľov v konkrétnej krajine alebo oblasti uvedených na webovej lokalite. V dôsledku toho môžu byť na tejto webovej lokalite uvedené informácie o liekoch, zdravotníckych pomôckach a iných produktoch alebo o použití týchto produktov, ktoré nie sú povolené v iných krajinách alebo oblastiach.

Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na konkrétne rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?

accessibility

CHYSTÁTE SA ODÍSŤ Z WEBOVÝCH LOKALÍT SPOLOČNOSTI ABBOTT NA WEBOVÉ LOKALITY TRETEJ STRANY


Prepojenia, ktoré vás presmerujú z celosvetových webových lokalít spoločnosti Abbott, nemá spoločnosť Abbott pod kontrolou, a preto spoločnosť Abbott nenesie zodpovednosť za obsah žiadnej takejto lokality, ani za ďalšie prepojenia na týchto lokalitách. Spoločnosť Abbott tieto prepojenia uvádza len na zvýšenie vášho pohodlia a uvedenie akéhokoľvek prepojenia neznamená, že spoločnosť Abbott osvedčuje jeho dôveryhodnosť.


Webová lokalita, na ktorú chcete prejsť, tiež nemusí byť optimalizovaná na rozmery vašej obrazovky.

ŽELÁTE SI POKRAČOVAŤ A ODÍSŤ Z TEJTO WEBOVEJ LOKALITY?